Wybierz numer: +48517606026 i za 0h 0min 0sek

skorzystaj z terapii !

Polityka prywatności RODO

Warszawa dnia 25.05.2018 rok

 

OCHRONA DANYCH W MEDICUS PHARMA SP. Z O.O.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.

  1. Cele przetwarzania. Z uwagi na powyższe Państwa dane osobowe zbierane przed rozpoczęciem diagnostyki oraz w trakcie terapii w ramach MKA (medycyny komplementarnej i alternatywnej) przetwarzane są w następujących celach:

– zawarcia i wykonania usługi MKA, w tym obsługi zapytań,

– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO

– wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  1. Odbiorcy. W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzania audytów. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi

Administrator współpracuje.

  1. Brak obowiązku podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże towarzyszących ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Usługi lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe;
  2. Czas przetwarzania. Państwa dane będą przetwarzane:

– przez czas niezbędny do realizacji Usługi

– przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej,

– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji,

– przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy lub Usługi,

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu je cofnięcia,

– do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

  1. Uprawnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

  1. Dane kontaktowe Administratora.

Medicus Pharma Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Darłowska 3 lok u1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422258

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: rejestracja@alergikus.pl

proszę czekać...